Kancelaria Mikucka Orfin Adwokaci s.c. Gdynia Adwokat Gdynia

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie Państwu, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe Użytkowników strony internetowej www.molaw.pl (dalej jako strona internetowa) oraz Klientów naszej Kancelarii. Priorytetem jest dla nas zapewnienie Użytkownikom strony i Klientom jak najpełniejszej ochrony. Działamy w oparciu o ustaloną przez nas politykę bezpieczeństwa, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (dalej jako RODO). Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia ponadto, jakie uprawnienia posiadają Użytkownicy i Klienci w związku z możliwością ograniczenia korzystania przez nas z informacji dotyczących danych osobowych, a także przedstawienie procedur wykorzystywanych przez nas w celu ich ochrony.

Gromadzenie i przetwarzanie danych przez podmiot uprawniony

Podmiotami uprawnionymi do przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony internetowej i Klientów Kancelarii (administratorami danych osobowych) są: adwokat Agata Orfin oraz adwokat Jacek Orfin - wspólnicy spółki cywilnej pod firmą Mikucka Orfin Adwokaci s.c. z siedzibą w Gdyni (81-366) przy ulicy Abrahama 26/2 (dalej jako Administrator).

Administrator zobowiązuje się do zachowania w poufności danych osobowych Klientów i wszystkich Użytkowników strony internetowej oraz do nieprzetwarzania tych danych osobowych bez ich zgody, bądź wyraźnego życzenia.

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszej Polityki Prywatności lub też przetwarzania przez nas danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt pod następującym adresem: sekretariat@molaw.pl.

Cel i miejsce przetwarzania danych osobowych

Strona internetowa przeznaczona jest przede wszystkim dla Klientów Kancelarii lub potencjalnych Klientów, czyli osób zainteresowanych skorzystaniem z usług prawnych. Współpraca ze wszystkimi Użytkownikami strony internetowej odbywa się wyłącznie poprzez bezpośredni kontakt z Kancelarią, np. poprzez przesłanie wiadomości email. W przypadku nawiązania kontaktu z Kancelarią Użytkownik podaje wymagane przez nas dane osobowe pozwalające nam wstępnie zweryfikować potrzeby Użytkownika i ocenić najbardziej optymalną formę współpracy. Informacje te wykorzystywane są do świadczenia przez nas usług prawnych.

Dobrowolność przekazywania danych i możliwość ich weryfikacji, modyfikacji, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia

Przekazywanie przez Użytkowników danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym w niniejszej Polityce Prywatności, poprzez rozpoczęcie korzystania z niniejszej strony internetowej. Uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę również w przypadku wysłania odrębnej wiadomości email. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.

Ponadto każdy Użytkownik i Klient naszej Kancelarii ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ich zweryfikowania, zmodyfikowania (uzupełnienia lub sprostowania, ograniczenia przetwarzania), żądania usunięcia jego danych osobowych w każdej chwili, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na szczególną sytuację. Stosowne żądanie należy zgłosić na podany powyżej adres email, bądź drogą pisemną na podany powyżej adres Administratora. Ponadto każdy Użytkownik może zgłosić skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na wykonywanie zawodu adwokata i obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej. Każdy Klient przyjmuje do wiadomości, że RODO uwzględnia szczególny charakter niektórych zawodów i dopuszcza możliwość ograniczenia stosowania niektórych przepisów ze względu na ochronę tajemnicy zawodowej czy zapobieganie naruszeniom zasad etyki (w tym ograniczenie prawa dostępu i uzyskania kopii danych, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do sprostowania i usunięcia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych).

Rodzaj i zakres przetwarzanych danych

Administrator przetwarza dane osobowe w rozumieniu RODO przekazane przez Użytkowników strony internetowej i Klientów Kancelarii i używa ich wyłącznie w celu opisanym w niniejszej Polityce Prywatności. Dane mogą być przekazywane osobom trzecim, w tym również osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym, jeśli wynika to z charakteru zawartej umowy o świadczenie usług prawnych (dotyczy sądów, urzędów, osób i podmiotów trzecich, w tym kontrahentów, przyszłych przeciwników procesowych etc.).

Administrator gromadzi ponadto dane techniczne dotyczące Użytkowników odwiedzających stronę internetową, z wyłączeniem danych uznawanych za dane osobowe. Na dane te składają się informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkowników ze strony, częstotliwości tego korzystania z wykorzystaniem adresu IP komputera każdego Użytkownika, informacji dotyczących typu przeglądarki i lokalizacji komputera, adresu URL zasobów wymaganych oraz innych parametrów dotyczących systemu operacyjnego komputera Użytkownika. Dane te służą wyłącznie do celów statystycznych i są wykorzystywane do udoskonalenia świadczonych przez nas usług i zapewnienia wygodnej obsługi technicznej naszych Użytkowników.

Nasza strona internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli. Administrator nie jest odpowiedzialny w sposób bezpośredni, bądź pośredni za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione w związku z produktami, bądź usługami oferowanymi na tych witrynach. Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za przestrzeganie polityki ochrony danych na witrynach osób trzecich, ani za inne aspekty związane z prowadzeniem tych witryn, w tym również dotyczące przestrzegania prawa polskiego i europejskiego.

Wykorzystanie plików tekstowych „cookies”

Przeglądarki internetowe Użytkowników mogą przechowywać na dysku twardym komputera pliki tekstowe, ang. „cookies” zapisane przez nasz serwer. Pliki te umożliwiają odczytanie informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania witryn internetowych. Dzięki cookies mamy możliwość uzyskania informacji o korzystaniu przez Użytkowników ze strony internetowej wykorzystywanych następnie w celach statystycznych jak opisanych powyżej. Pliki te nie identyfikują Użytkownika i nie zezwalają na gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych. Przeglądarki internetowe posiadają domyślną funkcję akceptowania cookies, jednak każdy Użytkownik może skonfigurować używaną przez niego przeglądarkę w taki sposób, aby cookies nie były przechowywane na dysku twardym. Użytkownik musi być jednak świadomy, że niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać poprawnie po wyłączeniu bądź ograniczeniu zapisywania cookies.

Zastrzeżenia prawne

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w razie zmiany przepisów prawnych, a także wewnętrznego profilu działalności Administratora, poprzez opublikowanie nowej treści Polityki Prywatności na stronie internetowej.

Odwiedzając stronę internetową, każdy Użytkownik akceptuje zasady ochrony danych osobowych określone w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego dokumentu nie zostaną przez Użytkownika zaakceptowane, przeglądanie niniejszej strony internetowej nie powinno mieć miejsca i odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. Przekazanie danych w sposób dobrowolny zostanie uznane za pełną akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

Zakres usług

Usługi prawne dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy:

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz wszelkiego rodzaju
podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego,
spółdzielni, indywidualnych przedsiębiorców i innych.
Usługi prawne dla klientów indywidualnych

Klienci indywidualni:

Kancelaria świadczy również usługi prawne na rzecz
klientów indywidualnych, stowarzyszeń,
związków zawodowych etc.