Upadłość konsumencka

Czym jest upadłość konsumencka?

W grudniu 2014 roku weszła długo wyczekiwana nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie postępowania upadłościowego osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Pomimo, że do czasu nowelizacji ustawa również przewidywała możliwość ubiegania się o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej, dopiero wprowadzenie zmian ułatwiło procedurę składania wniosków i uzyskanie korzystnego dla dłużnika rozstrzygnięcia.

Dotychczas odsetek wniosków, które okazały się skuteczne oscylował w granicach mniej niż kilka procent. Wynikało to z faktu, że dotychczasowe przepisy określały wyjątkowo restrykcyjne wymogi, których większość wnioskodawców nie była w stanie spełnić. W chwili obecnej przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej dostosowane zostały do realiów. Nowa upadłość konsumencka ma za zadanie spełniać dwie funkcje, a mianowicie zaspokoić wierzycieli w najszerszym możliwym zakresie i co najbardziej istotne - oddłużyć konsumenta. Wskutek przeprowadzenia postępowania upadłościowego niespłacone długi konsumenta ulegają umorzeniu w całości bądź w części, bez względu na źródło ich pochodzenia (zarówno zobowiązania cywilnoprawne jak i zobowiązania publicznoprawne), za wyjątkami wprost określonymi w ustawie (umorzeniu nie ulegają przykładowo zobowiązania alimentacyjne).

Potocznie mówiąc, dzięki upadłości konsumenckiej konsument dostaje nową szansę na pokierowanie swoim życiem i wyjście z tzw. szarej strefy i niekończącej się pętli zadłużenia. Po zakończeniu postępowania konsument zaczyna od nowa, co często przedkłada się na poprawienie relacji w jego rodzinie. Szansę na nowe życie dostają zatem często całe rodziny uzależnione od jednej osoby, która stała się niewypłacalna.

Jakie są skutki upadłości konsumenckiej?

Do najważniejszych skutków upadłości konsumenckiej należą:
 1. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej cały majątek dłużnika (w tym majątek wspólny małżonków, o ile pozostają w ustroju wspólności majątkowej) staje się tzw. masą upadłości podlegającą likwidacji (spieniężeniu) i zarządzaną przez syndyka wyznaczonego przez sąd (za wyjątkami określonymi w ustawie). Dłużnik traci uprawnienia do samodzielnego zarządzania, korzystania i rozporządzania swoim mieniem. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży zaspokaja się wierzycieli.
 2. Jeśli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły sam lub z rodziną, a konieczne jest zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych, dłużnikowi wydziela się kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej lub sąsiedniej miejscowości za okres maksymalnie do 24 miesięcy.
 3. Dotychczasowe postępowania egzekucyjne ulegają co do zasady zawieszeniu z mocy prawa i umorzeniu z dniem uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
 4. Dłużnik spłaca wierzycieli uwzględnionych na liście wierzytelności zgodnie z planem spłaty ustalonym przez sąd w okresie nie dłuższym niż 36 miesięcy. Plan spłaty określa również, jaka część zobowiązań dłużnika powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty. Oznacza to, że plan spłaty zakłada już na wstępie, że zobowiązania nie zostaną spłacone w całości. Sąd przy ustalaniu planu spłaty bierze pod uwagę różne okoliczności (np. stan zdrowia dłużnika, jego możliwości zarobkowe, rodzaj i wysokość zadłużenia, osoby na utrzymaniu).
 5. Jeśli sytuacja osobista dłużnika wskazuje w oczywisty sposób, że nie byłby on zdolny do jakichkolwiek spłat, sąd może umorzyć długi upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.
 6. Po wykonaniu planu spłaty przez dłużnika sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania plany spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego - zobowiązania te przestają istnieć.
 7. Umorzenie zobowiązań upadłego jest skuteczne również w stosunkach pomiędzy upadłym, poręczycielem, gwarantem oraz współdłużnikiem.

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć wyłącznie dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub jego pełnomocnik - wniosku nie może złożyć inna osoba, np. wierzyciel czy prokurator.

Jeśli dłużnik spełnia wymagania do złożenia wniosku i następnie wszczęcia na jego rzecz procedury upadłościowej, wniosek może być złożony w każdym czasie, bez ograniczeń. Należy jednak pamiętać, że wniosek o ogłoszenie upadłości może być oddalony, jeśli dłużnik istotnie zwiększył stan swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa - np. zaciągał kolejne zobowiązania w celu polepszenia jakości życia (np. w celu zakupu nowego samochodu, nowych mebli, ubrań) przy niskich zarobkach i braku perspektywy ich zwiększenia, czyli przy świadomości, że nie będzie w stanie uregulować kolejnych zobowiązań.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podlega opłacie sądowej w wysokości opłaty podstawowej (w chwili obecnej 30 zł). Dalsze koszty postępowania upadłościowego, w tym wynagrodzenie syndyka pokrywane są tymczasowo ze Skarbu Państwa, następnie pobierane ze środków uzyskanych od dłużnika.

Oferta Kancelarii

Prawnicy naszej kancelarii zajmują się kompleksową obsługą osób zainteresowanych skorzystaniem z procedury upadłości konsumenckiej. Oferujemy Państwu:
 • analizę sytuacji życiowej i prawnej Klienta podczas nieograniczonej liczby spotkań, opracowanie taktyki postępowania
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z całą dokumentacją
 • reprezentację przed sądem upadłościowym, sędzią - komisarzem i wierzycielami podczas wszystkich etapów postępowania upadłościowego aż do jego zakończenia
 • stały kontakt z syndykiem
 • nadzór nad prawidłowością prowadzenia postępowania upadłościowego
 • wsparcie, stały kontakt i co istotne - prowadzenie Klienta przez każdy etap postępowania (udzielanie wskazówek i porad, przypominanie o konieczności wykonywania obowiązków, w tym składania sprawozdań z wykonania planu spłaty za poprzedni rok kalendarzowy).
Zapraszamy do kontaktu.
ul. Abrahama 26/2, 81-366 Gdyniatel. 58 526 42 41e-mail: sekretariat@molaw.pl
Wykonanie: strony internetowe słupsk